Algemene voorwaarden

1) Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
1.2) Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap, rechtspersoon of particulier die aan Bubbels&Wijnen.nl opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van een dienst.
1.3) Diensten: De dienst die de webshop van Bubbels&Wijnen.nl aanbiedt is het verkopen en bezorgen van wijn gerelateerde producten in Nederland.

2) Toepasselijkheid
2.1)  Deze bepalingen zijn van toepassing op alle via de webshop (bubbelsenwijnenshop.nl) ) gedane bestellingen en tot stand gekomen overeenkomsten met en leveringen door BubbelsenWijnen.nl

3) ) Bestellingen
3.1) Bestellingen plaats je per doos van 6 of 12 flessen en wordt bezorgd op het door jouw gekozen bezorgadres.
3.2) Bubbels&Wijnen.nl brengt voor de bezorging van internetorders tot 12 flessen binnen Nederland naar elk willekeurig adres € 5,95 in rekening. Mocht de koper het de bestelling met spoed willen laten bezorgen dan dient de koper contact op te nemen met Bubbels&Wijnen.nl. Bubbels&Wijnen.nl kan niet garanderen dat deze spoedbestelling geleverd wordt.Voor een spoedbestelling rekenen wij een verhoogd bezorgtarief.
3.3) Bubbels&Wijnen.nl maakt in Nederland over het algemeen gebruik van PostNL als bezorgservice. Het is mogelijk dat de bestelling in delen aankomt. Dit is alleen het geval als de bestelling uit meerdere dozen bestaat. Bubbels&Wijnen.nl doet natuurlijk haar uiterste best dat de order in zijn geheel bij de ontvanger aankomt.
3.4) Indien alle producten van de bestelling op voorraad zijn, striven wij naar bezorging binnen 1 a 2 werkdagen.
3.5) Elke bestelling wordt tot 2 keer toe bij de receptie of aan de deur aangeboden. Bubbels&Wijnen.nl is niet verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering. Indien de ontvanger niet thuis is, zal PostNL het bij buren aanbieden of de eerstvolgende werkdag opnieuw aanbieden bij het bezorgadres. Als de ontvanger in beide gevallen niet thuis is en zijn/haar buren ook niet, dan zal de bestelling bij het dichtstbijzijnde PostNL afhaaldepot worden neergezet. De ontvanger kan dan zijn/haar bestelling bij dit centrale punt afhalen.
3.6) Alle aanbiedingen van Bubbels&Wijnen.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, nemen we contact met je op en wordt er een alternatief aangeboden.
3.7) Bubbels&Wijnen.nl heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Zodra je een bestelling hebt geplaatst kunnen de prijzen van de bestelde producten niet meer worden gewijzigd, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven.
3.8) Wanneer je een bestelling plaatst worden jouw gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij je hier zelf opdracht toe geeft. De wet persoonsregistratie is hierop van toepassing.
3.9) Wanneer de bestelling niet op voorraad is wordt er contact met je opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor jou niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
3.10) Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.

4) Betalingen
4.1) Bubbels&Wijnen.nl hanteert in Nederland een betalingsysteem waarmee bestellingen betaald kunnen worden via iDeal.
4.2) Bubbels&Wijnen.nl maakt gebruik van Sisow Payment Innovations als payment provider. Op bankafschriften kan de naam Sisow Payment Innovations genoemd worden, gevolgd door Bubbels&Wijnen.nl Sisow Payment Innovations is echter geen partij in de koopovereenkomst tussen jou en Bubbels&Wijnen.nl.
4.3) Betalingen waarbij het bedrag anders is dan het te betalen bedrag worden door Sisow Payment Innovations geweigerd.        

5) Prijzen
5.1) Alle prijzen die vermeld staan op www.bubbelsenwijnenshop.nl zijn inclusief 21% BTW.
5.2) Prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

6) Aansprakelijkheid
6.1) Bubbels&Wijnen.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of uitvoering van de diensten, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, niet vervulde verwachtingen, immateriële schade en schade door schending van rechten van derden waaronder mede begrepen rechten van industriële en intellectuele eigendom.
6.2) Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Bubbels&Wijnen.nl voor enige schade voortvloeiend uit of in enig opzicht verbandhoudend met gebruik van de website en/of uitvoering van de diensten, (on)bereikbaarheid van de website of de ter beschikking gestelde programmatuur wel aansprakelijk is, is aansprakelijkheid van Bubbels&Wijnen.nl in alle gevallen beperkt tot heruitvoering van de opdracht dan wel, naar uw keuze, tot eenmaal de factuurwaarde van de bestelling. Elke vordering tot schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt, indien de vordering niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan opdrachtnemer is kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
6.3) Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Bubbels&Wijnen.nl op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid).
6.4) Bubbels&Wijnen.nl zal geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze algemene voorwaarden, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bubbels&Wijnen.nl of de tot de directie of leidinggevende ondergeschikten.
6.5) Bubbels&Wijnen.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

7) Annuleringen
7.1) Om een bestelling te annuleren dient de koper dit per e-mail door te geven aan de klantenservice van Bubbels&Wijnen.nl. Bubbels&Wijnen.nl kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden.
7.2) Bij annuleringen rekent Bubbels&Wijnen.nl 10% van de totale order.

8) klachten
8.1) Als je een klacht hebt kun je deze per post aan ons doen toekomen.
8.2) Klachten dienen tot 1 maand na aflevering ingediend te zijn.
8.3) Ook indien koper een klacht indient, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

9) Privacy
9.1) Gegevens van de koper zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties.

Gegevens Bubbels&Wijnen.nl
Bubbels&Wijnen.nl Postbus 9068 1800 GB Alkmaar
Mail. info@bubbelsenwijnen.nl
KVK Alkmaar Nr: 53.79.63.49 BTW nummer: NL.19.19.75.795.B01
ABN-AMRO Alkmaar rekeningnr: NL02ABNA0613314646

Voor iedere gelegenheid een goed glas wijn!

Stel een vraag